Německé pozorovatelny z období okupace

TROCHA HISTORIE

Středočeské město Kolín patřilo k významným železničním uzlům a průmyslovým centrům již v dobách před 2.světovou válkou. Za Protektorátu Böhmen und Mähren během okupace Československé republiky fašistickým Německem se jeho význam pro říši ještě zvýšil.

Bývalá americká rafinerie VAACUM OIL COMPANY – VOC (dnešní KORAMO a.s.) vyráběla ne zrovna zanedbatelné množství pohonných hmot, tolik potřebných pro vedení moderní „bleskové“ války. VOZOVKA (dnes ČKD a.s.) vyráběla pro změnu železniční vozy a celou řadu dalších výrobků mimo jiné později i obrněné transportéry, DRASLOVKA (dnes DRASLOVKA a.s. a LUČEBNÍ ZÁVODY a.s.) byla zase významným chemickým producentem, kde se mimo jiné posléze vyráběl i smutně proslulý CYKLON B. Podniků důležitých pro německou říši zde bylo vícero, ale toto byly společně s velkým překladovým a nákladovým nádražím ty nejdůležitější.

Je tedy s podivem, že když byla zdejší jednotka protiletadlových baterií německého Wehrmachtu majících za úkol bránit tyto závody v roce 1941 odvelena do Francie, byl Kolín prakticky bez protivzdušné obrany! Svědčí to jedině o tom, že si říšské velení bylo jisto svým postavením v bojích a prakticky tak vyloučilo možnost leteckých útoků na Protektorát.

I když se ale situace pomalu měnila k horšímu, včetně následného dobytí Itálie Spojenci v roce 1944, zdejší vzdušný prostor zůstal i nadále nestřežen. A to i přesto, že se z nově obsazených území spojeneckým leteckým svazům (především 8.letecké armádě USAAF) dařilo napadat již i území Protektorátu. Přestože bylo třeba tuto situaci řešit, protiletadlové dělostřelectvo se v samotném Kolíně a jeho okolí do konce války již neobjevilo. Jediné co v Kolíně z této doby zbylo (pochopitelně kromě stop po bombardování) je několik německých vojenských objektů v bezprostředním okolí Kolína a několik protileteckých pozorovatelen.

VÝSTAVBA V OKOLÍ KOLÍNA

Přesnější dobu výstavby se bohužel prozatím nepodařilo zjistit, důležité však je, že při prvním spojeneckém náletu na Kolín, který se uskutečnil 24.srpna 1944 (další následovaly 28.prosince 1944, 15.března 1945 a poslední ještě 18.dubna 1945) zde tyto objekty již stály. Ať již u větších, či menších objektů se jedná o pozorovatelny. Větší pozorovatelny, částečně zbudované pod povrchem, jsou v Kolíně celkem tři. O účelu těchto objektů se někteří pamětníci vyjadřovali zcela jasně právě jako o leteckých pozorovatelnách (o čemž mimo jiné také svědčí i malý průzor ve „střílně“ , kam by se jinak nevešla ani hlaveň od vzduchovky, natož od pušky či samopalu, což vyvrací domněnky o tom, že tyto objekty sloužily jako bojové) v jejichž okolí se většinou pohybovala hlídka (či posádka objektu), která převážně kolemjdoucí osoby pouze kontrolovala. Odmyslíme-li si dnes novou bytovou zástavbu, zahrádky či stromy, výhled z objektů nám tento účel jednoznačně potvrzuje, nehledě na strategickou polohu při pozorování nedalekých chemických provozů. O tom zda-li bylo na střeše jednotlivých objektů například kulometné hnízdo však pamětníci nic neuvádějí, nejspíše tomu však ale nebylo.

OBJEKTY SE PŘEDSTAVUJÍ

První z nich - objekt A – se nachází na západní straně města nedaleko bývalého městského vodojemu. Výhled je na hlavní příjezdovou komunikaci od Prahy a na LUČEBNÍ ZÁVODY. Stejně tak je pokryt celý vzdušný koridor směrem od Prahy, to je od západu.

Druhá pozorovatelna - objekt B – se nachází přímo na kótě 234,9 m n.m. na JV okraji města poblíž stanice kolínských hasičů. Z tohoto objektu je výhled směrem východním k Čáslavi (k Havlíčkovu Brodu) na hlavní příjezdovou komunikaci, na nákladové nádraží a na továrny na zálabské straně.

Třetí objekt – objekt C – se nachází na úpatí vrchu Vinice na SV okraji Kolína. Odtud se nám naskytne celkový pohled na město ve směru západním, dobře viditelné jsou nedaleké zálabské továrny a stejně tak i celé nákladové nádraží.

Menší pozorovatelny mají podobu malých betonových „rour“ se stříškou a jsou opatřeny malými betonovými dvířky. Některé z objektů jsou vybaveny ocelovou vložkou a zároveň i ocelovými dvířky (ocelová dvířka se dodnes již mnohde nedochovala). Toto vše je zbudováno na základové betonové desce velikosti pozorovatelny. Jedná se o prefabrikátové díly (výrobcem byla drážďanská firma DYWIDAG), kdy na kruhovou část byl posazen (nebyl nikterak připevněn-přivařen či přibetonován, což vedlo k tomu že na některých objektech jsou tyto díly shozeny) jeden ze dvou druhů stropních dílů. Tyto objekty jsou rozsety především v areálu podniku KORAMO a v jeho blízkém okolí. S největší pravděpodobností zde byly vybudovány německou protivzdušnou obranou během okupace. Jedna z nich se nachází SV od Kolína na JV svahu kóty Horka 248,9 m n.m. Odtud je jedinečný výhled na celé město ležící na rovině nad níž vrch Horka vyčnívá. Další je na samém okraji bývalé kolínské skládky odpadků nedaleko od objektu C. Obdobně jsou situovány i pozorovatelny A, B a C. O tom že objekty mohly sloužit pouze jako pozorovatelna pro jednu osobu svědčí opět velice malé průzory (úzké téměř jako čepel nože).

V areálu KORAMO byly některé tyto objekty během náletů poškozeny, ale většinou válku přežily bez větší újmy, podobně jako pozorovatelny velké.

INTERIÉR

Vybavení objektu B (stejně tak nejspíše i objektu A a C) bylo strohé. Kromě ocelové příruby o níž se lze domnívat že sloužila jako komínek, či jako součást jakési ventilace, nejsou uvnitř objektu žádné jiné vstupy pro kabely (ať již elektrické či telefonní). Napojení objektů bylo nejpravděpodobněji polním telefonním vedením.

Pouze v části u průzorů u objektů A a B byla jakási „police“ na všech třech stěnách. Dodnes se zde zachovalo jedno prkno o šíři cca 10 cm, které bylo osazeno na vyčnívajících konzolích. U objektu C, který je nejspíše z jiné doby než A a B jsou „police“ řešeny jako betonové.

K překonání výškového rozdílu jednotlivých místností u všech třech objektů sloužily jednoduché svařené schůdky o třech stupních.

Podlahy v místnostech, stejně tak i dno šachty jsou rovněž obdobně jako celý objekt betonové.

Malé kruhové pozorovatelny nejsou uvnitř ničím vybaveny nebo osazeny, alespoň tomu nic nenasvědčuje.

POVÁLEČNÉ OBDOBÍ

Celkové počty kruhových pozorovacích objektů se asi již nepodaří přesně zjistit, neboť některé z nich byly po válce zlikvidovány. Jeden z nich podlehl úpravě vstupní části podniku KORAMO ještě v roce 1996-7. Ostatní zarůstají vegetací a nebo jsou postupně zaváženy a pomalu likvidovány.

Větší pozorovatelny zůstaly většinou bez povšimnutí stát dále, pouze na objektech A a B byla někdy v padesátých letech provedena částečně nová asfaltová izolace stropů a venkovních stěn proti vlhkosti. Objekty B a C byly ještě v roce 1996 volně přístupné, zatímco třetí z nich byl od nepaměti uzavřen.

Podle katastrálních map a výpisů se nepodařilo ani u jednoho objektu nalézt majitele, jelikož armáda se k žádnému z objektů nehlásí. Většinou bylo pouze možné slyšeti: “je to sice náš pozemek, to je pravda, ale žádný bunkr není naším vlastnictvím“. Stejně tak dopadlo i pátrání v Okresním archivu Kolín, kde nebyla nikde ani zmínka o jakékoliv stavbě z dob Protektorátu na území města. Podle pracovníků archivu byla většina materiálů z tohoto období zlikvidována nebo odvezena s ustupující německou armádou.

Po několika článcích v okresním tisku o jejich „nebezpečnosti“ pro hrající si děti nechal Okresní úřad jejich vstupy v roce 1997 zavařit. Od té doby se nic dalšího neudálo a objekty čekají dál na odhalení svých zbývajících „tajemství“.

DNEŠNÍ STAV

Nejlépe je na tom objekt B v lokalitě „U hasičárny“, který byl až na pár větví ve vstupní šachtě uvnitř téměř nedotčen ještě chvíli před svým definitivním uzavřením (pomineme-li, že sloužil pro hrátky okolních dětí).

Objekt C na Vinici je částečně zavezen zeminou, ale na jeho stavu se nejvíce podepsala okolní vegetace a bezdomovci, kterým sloužil jako přístřeší. Jeho venkovní stěny nesou dodnes stopy po jakési kamufláži o které se nedá jednoznačně říci zda pochází z dob okupace.

Poslední objekt je jak již bylo výše uvedeno dlouhou dobu nepřístupný, ale pozorováním skrz průzory vypadají vnitřní prostory také zcela nedotčené a uspořádáním jsou nejspíše totožné s prostorami objektu B. Pro zajímavost několik málo metrů od tohoto objektu se nachází tříposchoďový dům, kde během okupace sídlilo hnutí Hitlerjugend, když zde pro změnu před válkou sídlili Junáci.

Pokud se samozřejmě objeví další informace o jakémkoliv z výše uvedených objektů, bude o ně tato zpráva samozřejmě ihned doplněna.

Stejný objekt se nachází i v nedalekém Nymburce. Tam ho lze nalézt nedaleko tratě vedoucí do Lysé nad Labem. Vlevo od ní se nachází panelákové sídliště,z nějž vede západním směrem polní cesta. Asi tak 200 až 300 metrů za ním se ihned vedle cesty nachází tato protiletecká pozorovatelna. Mimochodem viditelná i z vlaku. Nejspíše sloužila pro sledování nedalekého nádraží a lokomotivních opraven. Dnes podléhá pomalu devastaci a na rozdíl od těch kolínských již dávno nemá ocelové poklopy a je volně přístupná a tím pádem i podstatně více zlikvidována.

© Dibi 2001

Mapka s umístěním popisovaných objektů Objekt "A" u vodojemu (za křovím) Objekt "B" na kótě 234,9 m.n.m. u obce Polepy
Pohled na objekt "C" v období vegetačního klidu Vypáčený vchod do objektu "C" Pozorovací budka u bývalé kolínské skládky